AZ Consulting

Fusha e Konsulences: 

Identifikimi i Konsulentit

Emri i Konsulentit

AZ Consulting shpk

Statusi Ligjor

ShPK

Personi i Kontaktit

Alba Berberi

Qyteti

Tirana, Albania

Consultant Ownership

Albanian

Përqindja Private

100%

Viti i Themelimit

2011

Adresa

Rruga "Gjin Bue Shpata", Pallati i Aviacionit te vjeter, Shkalla 4, Kapi 1, Ap 16.

Telefon

 +355 69 886 2260

Adresa Email

info@azconsulting.al
info@azconsulitng.al

Faqja Web

 www.azconsulting.al

Profili i Konsulentit:

“AZ Consulting” ushtron aktivitetin e saj të konsulencës në fushën e manaxhimit, ngritjes së sistemeve të cilësisë sipas standardeve ndërkombëtare si dhe shkrimi i planeve të biznesit. Realizimin e studimeve dhe projekteve për organizata bisnesi, për instuticione publike kombëtare dhe ndërkombëtare dhe për organizata jofitimprurëse. Realizimin e trajnimeve profesionale për persona fizikë dhe juridikë apo institucione. Implementim i standardeve: HACCP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 17020, ISO 17021, ISO 17025, ISO 27001, ISO 20000, OHSAS 18001, Marke CE, BRC, IFC, Organic, Global GAP, HALLALL, KOSHER , GOTS etj.

“AZ Consulting” operon në Shqipëri dhe Kosovë. Kompania është konceptuar për të ofruar zgjidhje të problemeve nga A tek Z, objekti i veprimtarisë së saj është ofrimi i konsulencës.

Konsulenca në AZ Consulting jepet nga konsulentë shqiptarë dhe/ose të huaj, sipas specifikave dhe ekspertizës të kërkuara nga projekti. AZ Consulting në shumë projekte ka bashkëpunuar apo bashkëpunon me institucione të ndryshme donatore si: IFC (pjesë e Grupit të Bankës Botërore); BAS (pjesë e BERZH – Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim); GIZ (Agjencia Gjermane për Zhvillim); USAID; SIPPO (Programi Import Zviceran për Promovimin) – Agjenci në Ministrinë e Ekonomisë së Zvicrës; AIDA (Agjencia e Zhvillimit të Investimeve Shqiptare), PNUD, RISI Albania etj. Bazuar në përvojat shumë-sektoriale dhe cilësisë së lartë të shërbimit të testuar në projekte të ndryshme, AZ Consulting është vazhdimisht pjesë e skemave të mbështetura nga institucionet dhe donatorët ndërkombëtarë.