EQSC - European Quality & Safety Control

Fushat e Konsulencës

 Identifikimi i Konsulentit

 Emri i Konsulentit

 EQSC – European
 Quality & Safety Control

 Statusi Ligjor

 Sh.p.k.

 Personi i Kontaktit

 Enilda Lama

 Qyteti

 Tirana, Albania

 Pronësia e kompanisë

 Lokal

 Përqindja Private

 100%

 Viti i Themelimit

 2014

 Adresa

 Rr. Sulejman Pasha, P.70/1, Kati 1, Nr.1, 1016

 Telefon

 +35542227674

 Adresa Email

 info@eqsc-cert.com

 Faqja Web

 www.eqsc-cert.com

Profili i Konsulentit

Pse t’ia lini certifikimin dhe rritjen e kompetencës së kompanisë suaj, në dorë të fatit? Nëse dëshironi të garantoni se biznesi juaj është i certifikuar, sigurohuni që organizmi certifikues që do të zgjidhni është EQSC.

EQSC si një Trupë kontrolli e akredituar, kombinon njohuritë teknike dhe ekspertizën me paanshmërinë për të ofruar në treg sigurinë se klientët e certifikuar nga EQSC ushtrojnë aktivitetin e tyre bazuar në standardet për të cilat janë certifikuar.

Procesi i certifikimit në EQSC ju ofron konsumatorëve dhe palëve të tjera të interesuara, besimin se cilësia e shërbimit të siguruar është i një standardi të lartë dhe në vazhdimësi ruhet po i njëjti nivel cilësie.

Shërbimet tona:

Si një pjesëmarrës aktiv në tregu EQSC  ofron shërbime të përshtatura sipas nevojave të klientit. Përqasja jonë e orientuar drejt klientit vërtetohet nga auditorët, trajnuesit dhe vlerësuesit tanë mjaft profesionistë dhe të kualifikuar.

Një burim, çdo shërbim - EQSC ofron një spektër të gjerë shërbimesh për sektorë të ndryshëm.

1. Auditim / Certifikim Sistemesh Menaxhimi

 • Sisteme të Integruara Menaxhimi;
 • ISO 9001 Menaxhim i Cilësisë;
 • ISO 14001 Menaxhim i Mjedisit;
 • OHSAS 1800 Menaxhim i Shëndetit dhe Sigurisë në Punë;
 • ISO 27001 Menaxhim i Sigurisë së Informacionit;
 • ISO 22000 Menaxhim  i Sigurisë së Ushqimore;
 • ISO 20000-1 Menaxhimi i Shërbimeve IT;
 • ISO 39001 Menaxhim i Sigurisë në Rrugë;
 • ISO 50001 Menaxhimi Eficencës së Energjisë
 • Ekselenca

Duke përzgjedhur një klient të certifikuar nga EQSC si bashkëpunëtorin tuaj, mund të jeni të sigurtë se po merrni shërbimin më të përshtatshëm për nevojat tuaja.

2. Auditim i furnitorëve (Supplier's audit)

3. Trajnime:

 • Trajnime mbi Kërkesat e Standardeve të Sistemeve të Menaxhimit ISO 9001, 14001, 20000, 22000, 27001, 39001, 50001, OHSAS 18001
 •  Trajnime për njohjen si AUDITOR (në përputhje me ISO 19011)
 • Trajnime in-house, të përshtatur sipas nevojave të klientëve
 • Trajnime mbi Treguesit Gjeografikë, Standardet Organike (kombëtare e ndërkombëtare), Legjislacionit shqiptar (siguria ushqimore, mjedisi, siguria dhe shëndeti në punë, etj.)

Akreditime/Njohje

 • Akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit
 • Anëtar i ACN
 • Partner i Quality Austria