Forumi i CIS për Sigurinë e Informacionit, 15 Tetor 2014, Hotel Tirana International, Shqipëri/CIS Information Security Forum, 15th of October, 2014, Tirana International

E/I Nderuar Zonjë / Zotëri,

Kemi kënaqësinë që t’ju ftojmë në Forumin e CIS për Sigurinë e Informacionit, që do të zhvillohet në 15 Tetor 2014 në Qendrën e Konferencave, Hotel Tirana International, Shqipëri. Axhenda!

Siguria e Informacionit sot është një nga faktorët kryesorë të biznesit. Pothuajse çdo ditë dëgjojmë në media në lidhje me incidentet e shkeljes së sigurisë së informacionit në kompanitë dhe institucionet publike. Shkeljet e sigurisë që mund të çojnë në humbjen e të dhënave, jo vetëm ndikojnë negativisht në imazhin e kompanisë, por edhe na kujtojnë se sa e rëndësishme është të kontrollosh sistemet për menaxhimin e sigurisë së informacionit.

Forumi i Sigurisë së Informacionit i këtij viti, organizuar në bashkëpunim me autoritetet rajonale për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, do të trajtojë sfidat më të fundit në fushën e sigurisë së informacionit, mbrojtjen e të dhënave personale dhe se si këto zhvillime mund të sjellin siguri për biznesin tuaj, avantazhe konkuruese dhe kënaqësi të konsumatorëve.

Për më tepër, ju do të merrni informacion në lidhje me zhvillimet rregullatore aktuale dhe të ardhshme, si dhe tendencat më të fundit të industrisë. Ju do të keni mundësinë për të thelluar njohuritë tuaja, përfituar këshilla për punën tuaj të përditshme dhe ndarë përvojat me kolegë ndërkombëtarë.

Eventi është planifikuar për:

-      Menaxherët e Sigurisë së Informacionit,

-      Oficerët e Mbrojtjes së të Dhënave Personale,

-      Oficerët e Përputhshmërisë,

-      Menaxherët IT.

Një agjendë e detajuar do të vijojë së shpejti.

CIS - Certification & Information Security GmbH Austria është trupë certifikimi e akredituar e cila ofron shërbime auditimi, certifikimi dhe trajnimi për standardet ISO 20000 dhe ISO 27000. CIS - Certification & Information Security GmbH Austria ka zyrat e saj dhe partnerë në 18 vende të botës. Për më shumë informacion vizitoni faqen tonë të internetit www.cis-cert.com.

Nëse keni ndonjë pyetje, lutemi të mos hezitoni të na kontaktoni.

Ne pritje të takimit me ju në Tiranë në Tetor,

 Përshëndetjet më të mira,

­­­­­­

 Ivana Mileska

CIS customer support/Public relations

CIS Macedonia d.o.o. - Skopje

a member of 

CIS Certification & Information

Security Services GmbH

 Tel./Fax: +389 2 3225 102 

Mobile: +389 78 40 09 70 

 bul. Partizanski odredi 18A, 3rd floor

1000 Skopje, R. Macedonia 

 www.cis-cert.mk

________________________________________________________________________

Dear Madam/Sir,

 

We are delighted to invite you to the CIS Information Security Forum, taking place on the 15th of October, 2014 at the Tirana International Hotel & Conference Centre, Albania. Agenda!

Information security today is one of the key factors of business. Almost every day we hear in the media about incidents of breaches of information security in companies and public institutions. Security breaches that can lead to loss of data, not only adversely affect the company's image, but also remind us how important it is to control the systems for information security management.

This year's IS Forum, organized in cooperation with the regional authorities for Personal Data Protection, will cover the latest challenges in the field of information security, personal data protection, and how these developments can bring security to your business, competitive advantage, and customer satisfaction.

In addition, you will receive information about the current and future regulatory developments, as well as the latest industry trends. You will have the opportunity to deepen your know-how, gain tips and tricks for your daily work and share experiences with international colleagues.

The event is intended for:

-      IS Managers

-      Personal data protection officers

-      Compliance officers

-      IT Managers

A detailed agenda will follow soon.

CIS - Certification & Information Security GmbH Austria is accredited certification body which delivers services of audits, certification and training for ISO20000 and ISO27000 standards. CIS - Certification & Information Security GmbH has its offices and partners in 18 countries in the world. For more information visit our website www.cis-cert.com

If you have any questions please do not hesitate to contact us.

We are looking forward to meeting you in Tirana in October.

Best regards,

Ivana Mileska

CIS customer support/Public relations

CIS Macedonia d.o.o. - Skopje

a member of 

CIS Certification & Information

Security Services GmbH

 Tel./Fax: +389 2 3225 102 

Mobile: +389 78 40 09 70 

 bul. Partizanski odredi 18A, 3rd floor

1000 Skopje, R. Macedonia 

 www.cis-cert.mk