TMC prezanton Programin e Trajnimeve per vitin 2018 sidhe Sherbime te Reja

TMC - TRAINING MANAGEMENT CONSULTING

ofron Sherbimet me poshte per Vitin 2018:

  

TRAJNIME per Standartet ISO, Marken CE, EFQM, CAF :

+         Ofrohen tashme edhe ne Tirane Trajnime te akredituara nga EOQ - Organizata Europiane e Cilesise lidhur me ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dhe OHSAS 18001:2015 (se shpejti edhe per ISO 45001:2018) – (I RI)

+          Per Trajnime Indivduale shiko Kalendarin ne faqen e Trajnimeve te TMC: tmc-al.com/sq/trajnime .

+         Per Trajnime Inhouse kontaktoni me Email ne info@tmc-al.com per te marre Ofertat perkatese – (I RI)

 

KONSULENCA / TRAJNIME / WORKSHOPE / AUDITE TE BRENDESHME per Tranzicionin ne Standartet e Reja ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dhe ISO 45001:2018 :

+         Konsulenca /Trajnime / Workshope /Audite te Brendeshme per te lehtesuar Tranzicionin e Organizatave te cilat tashme jane Certifikuar me Standartet ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 dhe OHSAS 18001:2007 – (I RI)

+          Standarteve ISO 9001:2008 dhe ISO 14001:2004 u skadon vlefshmeria ne daten 14 Shtator 2018, sidhe per to sipas IAF nuk mund te kryhen me Audite Certifkues / Survejues pas dates 15 Mars 2018.

+          Standarti i Ri per Sigurine dhe Shendetin ne Pune ISO 45001:2018 publikohet ne 12 Mars 2018 dhe do te zevendesoje Standartin e vjeter OHSAS 18001:2007, i cili nuk do te rinovohet me.

 

KONSULENCA per Standartet ISO, Marken CE, EFQM, CAF :

 +          Menaxhim Cilesie (ISO 9001, ISO 13485, ISO 17025, ISO 16949, ISO 13485),

+          Siguri Ushqimore (HACCP, ISO 22000, GLOBALGAP, SQF, IFS, BRC),

+          Menaxhim Mjedisor (ISO 14001, ISO 50001, EMAS, EIAs),

+          Siguria dhe Shendeti ne Pune (OHSAS 18001, ISO 45001)

+          Sigurimi i Cilesise ne Laborator (ISO 17025, ISO 15189)

+          Siguria e Informacionit (ISO 27001)

+          Vazhdueshmeria e Biznesit (ISO 22301) – (I RI)

+          Menaxhimi i Sherbimeve IT (ISO 20000-1)

+          Trupat Certifikues dhe Inspektues (ISO 17020, ISO 17021, ISO 17024)

+          Siguria ne Rruge (ISO 39001)

+          Menaxhimi i Riskut (ISO 31000, FMEA)

+          Ekselenca ne Organizate (EFQM Model) – (I RI)

+          Frameworku i Vleresimit te Pergjithshem (CAF Model) – (I RI)

+          Vleresime te Konformitetit (CE Mark, E&HS, Food Safety)

+          Menaxhimi, Monitorimi, Permiresimi i Proceseve te Kompanise – (I RI)

+          Vendosja, Monitorimi i Indikatoreve te Perfomances se Proceseve (KPIs)

+          Sisteme online per Menaxhimin e Cilesise & Sigurise – (I RI)

+          Sisteme online per Monitorimin e Perputhshmerise Ligjore (EHS) – (I RI)