Asambleja e Anëtarëve:

Organi më i lartë legjislativ

Bordi Drejtues:  

zbaton vendimet e Asamblesë së Anëtarëve

Z. Arben Memo - Kryetar Bordi

Znj. Arta GurabardhiAnëtare Bordi

Znj. Monika FarkaAnëtare Bordi

Z. Gent JocaAnëtar Bordi

Z. Gjergji GuriAnëtar Bordi

Z. Ilir RëmbeciAnëtar Bordi

Znj. Linda Shomo - Anëtare Bordi 

Sekretariati:

Znj. Enilda Lama

përgjegjës për menaxhimin e përditshëm të organizatës