Misioni

Misioni

Për të inkurajuar, promovuar dhe zhvilluar shërbimet e konsulencës në Shqipëri në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare përmes:

• Zbatimi të praktikave më të mira për të krijuar dhe zhvilluar njohuritë dhe përvojën e konsulentëve vendorë

• Bashkëpunimi dhe shkëmbimi i përvojës mes anëtarëve

• Krijimi dhe zbatimi i standardeve të larta profesionale dhe etike

• Prezantimi dhe promovimi i përfitimeve nga përdorimi i shërbimeve të konsulencës

• Mbrojtja dhe përkrahja e të drejtave dhe interesat të konsulentëve