Network dhe Lobim

  • Krijimi i një rrjeti anëtar-anëtar  për të kërkuar partnerët, ekspertët dhe për shkëmbimin e informacionit
  • Krijimi i një grupi aktiv në LinkedIn
  • Klubi konsulentëve - takime të rregullta joformale të anëtarëve një herë në muaj (çdo të enjte të fundit të muajit) për të diskutuar çështje të rëndësishme në konsulentë dhe për të azhornuar anëtarët rreth aktiviteteve të ACN. Pasi Klubi i  Konsulentëve të fitojë popullaritet, një publik më i gjerë mund të mirëpritet: konsulentë të menaxhimit jo-anëtarë, menaxherë të nivelit të larte ose te mesëm, etj