Organet Drejtuese

Asambleja e Anëtarëve:

Organi më i lartë legjislativ

Bordi Drejtues:  

zbaton vendimet e Asamblesë së Anëtarëve

Z. Arben Memo - Kryetar Bordi

Znj. Alida Kondi Anëtare Bordi

Z. Artan Xhiani - Anëtar Bordi

Z. Dritan Mezini - Anëtar Bordi

Z. Gjergji GuriAnëtar Bordi

Z. Ilir RëmbeciAnëtar Bordi

Znj. Leida Matja  - Anëtare Bordi

Znj. Linda Shomo - Anëtare Bordi

Znj. Monika FarkaAnëtare Bordi

Sekretariati:

Znj. Enilda Lama

përgjegjës për menaxhimin e përditshëm të organizatës