Trajnime te avancuara

  • Vlerësimi i Nevojave në baza vjetore
  • Trajnime të Brendshme anëtarët-për-anëtarët,  falas për anëtarët
  • Promovimi i programeve të trajnimit të anëtarëve
  • Zhvillimi i kursit prezantues për aftësitë themelore te konsulentëve që do të ofrohet për anëtarë të rinj dhe anëtarë të mundshëm
  • Organizimi i seminareve, workshop dhe tryezave të rrumbullakëta mbi tema që lidhen me profesionin e konsulentëve

Si pjesë e paketë së zgjeruar të shërbimeve të anëtarëve synimet për trajnime do të jenë:

  • Përpunimi i trajnimeve dhe / ose çertifikimi / akreditimi i programeve për aftësi të reja këshilluese në varësi të kërkesave në treg dhe të rëndësishme për përmirësimin e profesionit të konsulentëve të  menaxhimit si ndërmjetësues ekonomikë, konsulentëve mbi përgjegjësitë sociale të korporatave, konsulentëve (apo këshilluesve) të eksportit, konsulentëve të rehabilitimit, konsulentët në kanalizimet e ndërtesave të prodhimit, menaxhimi i riskut, menaxhimi i krizës, menaxhimi marrëdhënieve me klientët, risitë, konsulentët e rekrutimit ekzekutiv, Financimi i BE-etj.
  • Zhvillimi i moduleve shtesë në trajnime një-ditore si Organizimi dhe Menaxhimi i një kompanie konsulente, aftësive negociuese etj.
  • Zhvillimi i modulit trajnues të ACN  për menaxhimin e Projektit.
  • Zhvillimi i sistemit të Valorizimit të ACN dhe / ose standardet për shërbime të konsulencës në cilësi.
  • Promovimi i Standardit Evropian të Konsulencës EN 16114